61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Statut THC

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

S T A T U T

(ze zmianami uchwalonymi dnia 28 marca 2000 r. uchwałą WZC nr 5/2000;
dnia 29 października 2003 r. uchwałą NWZC 1/2003;
dnia 28 października 2005 r. uchwałą NWZC 1/2005
oraz dnia 31 maja 2014 r. uchwałą WZC 8/2014)


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zwane dalej "Towarzystwo" jest posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem.
 2. Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
§ 2
 1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.
§ 3
 1. Towarzystwo jest samorządnym i samofinansującym się ruchem społecznym obywateli krajowych i zagranicznych akceptujących jego cele i sposoby działania.
 2. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
§ 4
 1. Towarzystwo opiera swą działalność na aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji swych statutowych celów może zatrudniać pracowników.
§ 5
 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwo służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
§ 6
 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.
§ 7

Towarzystwo używa znaków, odznak i pieczęci, których wzory i zasady używania określa Zarząd.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
 1. Upowszechnianie pozytywistycznych tradycji pracy organicznej.
 2. Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego oraz pozostawienie trwałych elementów jak pomniki, popiersia, statuetki i medale.
 3. Wspomaganie działań samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych w zakresie:
  1. rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego,
  2. współpracy lokalnej i regionalnej,
  3. współpracy zagranicznej,
  4. ochrony środowiska.
 4. Popularyzacja lokalnych i środowiskowych inicjatyw gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i proekologicznych.
 5. Wspomaganie i promowanie firm, usług, produktów oraz indywidualnych inicjatyw ludzi, liderów w środowiskach lokalnych.
 6. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 7. Działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 8. Wspomaganie działań na rzecz restrukturyzacji i rozwoju wsi i rolnictwa.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Wspieranie działań na rzecz umacniania pozycji społeczno - ekonomicznej klasy średniej.
 11. Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 12. Wspieranie inicjatyw samorządów gospodarczych.
 13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 14. Współdziałanie z władzami samorządowymi i rządowymi oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi.
 15. Realizacja zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, oświaty i wychowania, nauki i edukacji oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Promowanie działań pro-ekologicznych.
 17. Wspieranie działań i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
 18. Gospodarowanie posiadanymi ruchomościami i nieruchomościami.
 19. Działalność charytatywna.
 20. Promocja i organizacja wolontariatu.
§ 9

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, dyskusji i konferencji oraz wystaw i wyjazdów studyjnych.
 2. Prowadzenie konkursów jakości produktów i usług oraz innych promujących działalność edukacyjną, ochrony środowiska, przedsiębiorczości oraz innych związanych z naszą statutową działalnością.
 3. Opracowywanie opinii i ekspertyz oraz prowadzenie lobbingu.
 4. Wydawanie czasopism i publikacji książkowych oraz gazet elektronicznych.
 5. Przyznawanie nagród, stypendiów, certyfikatów i innych form wyróżnień.
 6. Realizacja projektów „Złoty Hipolit”, „Honorowy Hipolit”, „Honorowy Złoty Hipolit”, „Młody Pozytywista” oraz innych projektów promujących ludzi i osoby prawne krajowe i zagraniczne.
 7. Nagradzanie medalami „Labor Omnia Vincit”, oraz innymi za krzewienie idei pracy organicznej.
 8. Kształtowanie etyki swoich członków.
 9. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa.
 10. Wynajem posiadanych przez Towarzystwo lokali i nieruchomości.
 11. Wykorzystanie Internetu do celów promocyjnych.
 12. Prezentowanie i propagowanie celów statutowych i działalności Towarzystwa na forum publicznym.
 13. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami oraz osobami popierającymi cele Towarzystwa.
 14. Występowanie do organów władzy państwowej, rządowej i samorządowej z wnioskami i inicjatywami.
 15. Współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, Polską Akademią Nauk oraz ośrodkami kultury, oświaty i edukacji.
 16. Podjęcie się produkcji filmów do potrzeb własnych lub osób trzecich.
 17. Dystrybucja filmów i ich rozpowszechnianie w miejscach publicznych, w telewizji,
  w Internecie lub sprzedaż kopii.
 18. Audiowizualna rejestracja wykonań słowno-muzycznych, muzycznych, inscenizacyjnych zdarzeń z życia politycznego, społeczno-kulturalnego, gospodarczego, religijnego, sportowego, a także zdarzeń z życia prywatnego.
 19. Prowadzenie działalności polegającej na produkcji i świadczeniu usług w dziedzinach związanych z realizacją i emisją filmów i programów telewizyjnych.
 20. Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług i produkcji reklam oraz kampanii reklamowych i promocyjnych, z użyciem materiałów filmowych.


Rozdział III
Członkostwo

§ 10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne w tym również cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych,
 2. Członków Wspierających,
 3. Członków Stowarzyszonych,
 4. Członków Honorowych.
§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.
 4. Członkiem Stowarzyszonym może być osoba prawna, która w nazwie ma zawarte nazwisko Hipolita Cegielskiego. Członek stowarzyszony działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.
 5. Członków zwyczajnych, wspierających i stowarzyszonych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Wzór deklaracji określa Zarząd. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 6. Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 7. § 13

  1. Członek zwyczajny ma prawo:
   1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
   2. uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
   3. zgłaszania opinii, postulatów pod adresem władz Towarzystwo,
   4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
   5. noszenia odznaki organizacyjnej,
   6. wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.
  2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
   1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
   2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
   3. regularnego opłacania składek.

  § 14

  1. Członek wspierający, stowarzyszony i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w paragrafie 13 ust. 1 pkt. b - f.
  2. Członek wspierający, stowarzyszony i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Towarzystwa.
  3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
  4. Członkowie honorowi i stowarzyszeni zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

  § 15

  Członkostwo ustaje na skutek:

  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi. Osoba składająca rezygnację z członkostwa zobowiązana jest uregulować zaległe składki członkowskie i wywiązać się z przyjętych zobowiązań wobec Towarzystwa.
  2. Śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.
  3. Skreślenia z listy członków Towarzystwa przez Zarząd z powodu braku aktywności, nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy, albo w następstwie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
  4. Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebranie Członków.
  5. Członkowi skreślonemu z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

  § 16

  Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Zarząd Towarzystwa i podaje do wiadomości członków.

  Rozdział IV
  Strukutura organizacyjna

  § 17

  Władzami Towarzystwa są:

   1. Walne Zebranie Członków
   2. Komisja Rewizyjna
   3. Zarząd

  § 18

  1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
  2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
  3. Członkowie władz Towarzystwa mogą być z braku aktywności lub z innych ważnych powodów odwołani przed upływem kadencji.
  4. W przypadku rezygnacji z funkcji lub wygaśnięcia członkostwa w Towarzystwie członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz zostanie uzupełniony spośród niewybranych kandydatów do tych władz w ostatnich wyborach wg kolejności głosów uzyskanych przez kandydatów. Liczba dokooptowanych w taki sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków danej władzy Towarzystwa.
  5. W razie rezygnacji lub ustania członkostwa prezydenta Zarządu Towarzystwa funkcje prezydenta obejmie i sprawuje do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków najstarszy wiekiem z wiceprezydentów Zarządu.

  § 19

  Walne Zebranie Członków:

  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
   W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
   1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
   2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
  2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
  3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia albo odwołania Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymagają zawsze udziału w zebraniu przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  4. Co najmniej 50% członków zwyczajnych w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
  5. Przez drugi termin należy rozumieć różnicę opóźnienia w czasie rozpoczęcia obrad, na co najmniej 30 minut.

  6. § 20

   1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
   2. Zwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do końca maja każdego roku. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinny być sprawy określone w paragrafie 21 pkt. 1, 3, 5 i 6.
   3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalanego przez siebie regulaminu obrad.
   4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
    1. z własnej inicjatywy,
    2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
    3. na umotywowane żądanie, co najmniej 40% członków zwyczajnych.
   5. W przypadkach określonych w ust. 4, pkt. b i c Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
   6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   § 21

   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

   1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
   2. Uchwalanie zmian statutu.
   3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
   4. Wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
   5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
   6. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
   7. Udzielanie zgody na wydatki Towarzystwa przekraczające kwotę 100 tys. zł.
   8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
   9. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
   10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
   11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
   12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

   Rozdział V
   Zarząd

   § 22

   1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz reprezentuje Towarzystwo.
   2. Zarząd składa się z 7-13 osób, w tym z prezydenta, 2-4 wiceprezydentów i sekretarza.
   3. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku.
   4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezydent Zarządu.
   5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy aktualnie urzędujących członków Zarządu.


   § 23

   Do zakresu działalności Zarządu należy:

   1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
   2. Reprezentowanie Towarzystwa.
   3. Opracowanie projektów budżetu Towarzystwa i kierunków działalności Towarzystwa.
   4. Sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa.
   5. Podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku Towarzystwa w kwocie do 100 tys. zł.
   6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
   7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich - przyjmowanie członków Towarzystwa oraz skreślania z listy członków Towarzystwa.
   8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
   9. Ustalanie wysokości wpisu i składek członkowskich.
   10. Prowadzenie dokumentacji członkowskich.
   11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa.
   12. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków.
   13. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
   14. Ustalanie warunków pracy i wynagradzania Dyrektora Biura Towarzystwa i innych pracowników Towarzystwa.
   § 24

   Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu w tym prezydenta lub wiceprezydenta Zarządu.

   Rozdział VI
   Komisja Rewizyjna

   § 25

   1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
   2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
   3. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonują ze swego grona wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji.
   4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi posiedzenie Komisji.
   § 26

   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

   1. Kontrolowanie działalności Towarzystwa, w tym gospodarki finansowej, stanu majątku Towarzystwa oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków.
   2. Występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
   3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Towarzystwa.
   4. Składanie sprawozdania z działalności Komisji na Walnym Zebraniu Członków.
   5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.
     
   § 27
   1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
   2. Komisja ma prawo żądać od Zarządu, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach objętych prowadzoną kontrolą oraz ma prawo wglądu do dokumentów Towarzystwa.
   3. Komisja ma prawo żądać zwołania zebrania Zarządu, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz prawo wnoszenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków albo posiedzenia Zarządu.
   4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
   § 28

   W przypadkach określonych w paragrafie 27, pkt. 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

   Rozdział VII
   Biuro Towarzystwa

   § 29

   1. Obsługę administracyjną Stowarzyszenia wykonuje Biuro Stowarzyszenia.
   2. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura Towarzystwa.
   3. Dyrektora Biura Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Zarząd.
   4. Umowy z pracownikami Biura oraz Dyrektorem Biura zawiera Zarząd.


   Rozdział VIII
   Majątek i fundusze

   § 30

   Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości, fundusze pieniężne i inne prawa majątkowe.

   § 31

   1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
    1. składek członkowskich i wpisowego oraz innych świadczeń członków na rzecz Towarzystwa;
    2. dochodów z majątku Towarzystwa;
    3. dotacji;
    4. darowizn, zapisów i spadków;
    5. dochodów z działalności własnej Towarzystwa.
   2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.


   Rozdział IX
   Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

   § 32

   1. Uchwalenie zmiany Statutu oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków wymaga 50% + 1 głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa wymaga większości 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
   3. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków pod warunkiem, że do zawiadomienia określonego w §19 ust. 3 dołączono projekt stosownych uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.
   4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz określa przeznaczenie majątku Towarzystwa i dokonuje wyboru likwidatora.


   Rozdział X
   Przepisy przejściowe

   § 33

   Pierwsze Walne Zebranie Członków Towarzystwa dokonuje wyboru Zarządu.

   § 34

   W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach".

            Zdzisław Kowalski                                                       dr Marian Król

   Wieceprezydent Towarzystwa                                        Prezydent Towarzystwa


   Powrót na początek strony 


 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem