61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Regulamin przyznawania stypendium

 

R E G U L A M I N
przyznawania stypendium specjalnego
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 
 
 
§1.
 
1. Stypendia specjalne przyznaje Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
uczniom i studentom pobierającym naukę w uczelniach krajowych.
 
2.Wnioski stypendialne wraz z niezbędnymi załącznikami uczniowie szkół średnich oraz studenci kierują do Zarządu Towarzystwa po zakończonym roku szkolnym/akademickim w terminie nie później, niż do końca miesiąca września danego roku kalendarzowego.
Wzór formularza wniosku zatwierdzonego decyzja Zarządu Towarzystwa, oraz wymogi warunkujące jego rozpatrzenie zamieszczone zostały w Internecie na stronie www.thc.org.pl.
Można również uzyskać informację telefoniczną pod numerem 61 852 38 92, 61 858 24 40 lub wysyłając zapytanie na adres sekretariat2@thc.org.pl.
 
 
§2.
 
1.Decyzją Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego utworzony został
Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów wyższych
uczelni.
 
2.Środki na Fundusz Stypendialny gromadzi się z:
-darów osób fizycznych,
-wpłat i dotacji podmiotów gospodarczych,
-wpłat celowych od instytucji samorządowych, organizacji, osób prawnych,
-oraz innych darowizn.
 
3.Darczyńcy zachowują prawo wglądu w decyzje Komisji Stypendialnej oraz przebieg realizacji przyznanych stypendiów.
 
§3.
 
1.Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze środowisk mniejszych miast
i wsi, uzyskujący dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się aktywnością społeczną na rzecz swojej uczelni i środowiska szkolnego oraz akademickiego.
 
§4.
 
1.Stypendia imienne przyznaje Komisja Stypendialna przy Zarządzie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
 
2.Stypendia przyznaje się każdorazowo na okres jednego roku szkolnego lub
akademickiego.
3.Stypendium jest płatne w czterech ratach na konto ucznia lub studenta.
 
4.Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej kserokopii indeksu lub zaświadczenia szkolnego dotyczącego ocen uzyskanych w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz po pierwszym semestrze nauki, co warunkuje wypłatę trzeciej i czwartej raty stypendium.
 
5.O decyzji Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski poszczególni Wnioskodawcy powiadamiani będą listownie
 
 
§5.
 
Osoba zakwalifikowana do otrzymania stypendium z Funduszu Stypendialnego może otrzymać Dyplom Stypendysty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
 
§6.
 
Regulamin powyższy został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w dniu 13 lipca 2001 roku, a zmieniony dalszymi Uchwałami nr 18/105/2006 z dnia 21 września 2006 roku oraz nr 6/172/2010
z dnia 15 maja 2010 roku
 
Sekretarz
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego
mgr Jacek Bielaczyk
dr Marian Król

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem