61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
200. rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego

Uroczyste zakończenie obchodów
Roku Hipolita Cegielskiego

W poniedziałek, dnia 6 stycznia 2014 roku, w święto Trzech Króli, w Archikatedrze Poznańskiej, uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Damiana Bryla, zakończono uroczyście obchody Roku Hipolita, jakim był uchwalony rok 2013. Uroczystość, zapoczątkowana o godzinie 10.00 zgromadziła w Archikatedrze wszystkich uczestników i organizatorów wydarzeń uświetniających zakończony Rok Hipolita Cegielskiego, członków i działaczy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prawnuczką Hipolita Cegielskiego, Członkinią Honorową Towarzystwa – Zofią Cegielską-Doerffer, oraz Prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem na czele. Do Archikatedry na uroczystość przybyły poczty sztandarowe poznańskich szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, przybyli także przedstawiciele włodarzy stolicy Wielkopolski – Poznania, prezydent miasta Ryszard Grobelny, oraz przewodniczący Rady Miasta – Grzegorz Ganowicz. Wśród obecnych był także Starosta Poznański – Jan Grabkowski, nie zabrakło tez rektorów i profesorów wyższych uczelni Poznania. Ławy Archikatedry Poznańskiej szczelnie wypełnili Wielkopolanie, mieszkańcy Poznania i regionu.(Fotomontaż-GMT)

Jego Ekscelencja ks.Biskup dr Damian Bryl przed rozpoczęciem Eucharystii serdecznie powitał zebranych i w dłuższym przemówieniu przypomniał postać Hipolita Cegielskiego i Jego zawsze, także współcześnie cenną legendę pracy organicznej, jedynego skutecznego działania patriotycznego dla wspólnego dobra. „Ten wielki patriota, Polak i Wielkopolanin – mówił Biskup Damian Bryl ze stopni ołtarza Archikatedry – powinien dzisiaj stanowić wzór do naśladowania dla mądrych i patriotycznych obywateli”. Następnie Jego Ekscelencja podziękował Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za odnowienie legendy Hipolita Cegielskiego, za ubogacenie wieloma wydarzeniami Roku Hipolita Cegielskiego, podziękował też za to wszystkim, którzy do tych działań przyłączali się. (Na zdjęciu: JE ks Biskup dr Damian Bryl rozpoczyna Eucharystię - Foto: R.Galowski )

Z wielką serdecznością Biskup Damian Bryl wspomniał prawnuczkę Hipolita Cegielskiego - Zofię Cegielską-Doerffer, prosił o modlitwę w intencji zachowania Jej w zdrowiu, wezwał tez zebranych o modlitwę w intencji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość w Archikatedrze zakończyli zgromadzeni odśpiewaniem patriotycznej pieśni „Boże! Coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały…” Patriotyczny Rok Hipolita Cegielskiego 2013 został uroczyście zakończony. Jego przypomniana legenda będzie trwać nadal w polskim społeczeństwie! (Na zdjęciu: Ławy Archikatedry Poznańskiej szczelnie wypełnili Wielkopolanie z Poznania i regionu wielkopolskiego - Foto: R.Galowski

 


XV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
i podsumowanie Roku Hipolita Cegielskiego

W sobotę, 14 grudnia 2013 roku, historyczna Biała Sala urzędu miejskiego w Poznaniu, wypełniona po brzegi elitą poznańską, była świadkiem niecodziennej uroczystości, świętowania piętnastej rocznicy powołania w stolicy Wielkopolski Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego ustanowionego z okazji 200 rocznicy urodzin tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina i rzecznika pracy organicznej. Ta środowiskowa organizacja społeczna, której inicjatorem był były wojewoda poznański i parlamentarzysta III Rzeczypospolitej Polskiej – dr Marian Król, grupująca dzisiaj szerokie spektrum organiczników wielkopolskich, po piętnastu latach upowszechniania etosu pracy organicznej i postaw patriotycznych, jest podmiotem aktywnie włączonym w proces tworzenia się w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. (Na zdjęciu Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król przemawia do zebranych )

Szczególnym tego akcentem były wydarzenia związane z przypadającą w 2013 roku 200 rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego i poświęconego tej rocznicy Roku, ustanowionego jak wiadomo Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Rokiem Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo noszące imię tego Wielkiego Polaka i Wielkopolanina inicjowało wiele wydarzeń, a także brało czynny udział w organizowanych przez szkoły, samorządy i instytucje wydarzeniach przypominających postać, życie i dzieło Hipolita Cegielskiego. Rezultatem jest przypomnienie i utrwalenie legendy Hipolita Cegielskiego w całym kraju, w wielkiej populacji młodzieży, która z zapałem angażowała się w rozumienie etosu pracy organicznej.

Uroczystość w Białej Sali stała się więc znakomitą okazją do podsumowania zarówno piętnastoletniego dorobku Towarzystwa, jak i ocenienia imponującego dorobku Roku Hipolita Cegielskiego. Wśród obecnych na Sali znamienitych osobistości nie zabrakło przedstawicieli środowisk naukowych, kulturalnych, samorządowych i politycznych. Na ręce Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla wpłynęło wiele listów gratulacyjnych dla Towarzystwa, w tym także list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Stanisława Kalemby, który przyjechał specjalnie do Poznania, aby wziąć udział w uroczystości i osobiście odczytał przywiezione gratulacje.

Dorobek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, kierowanego przez Prezydenta – dr Mariana Króla, dorobek powszechnie już znany, jest imponujący - mówił minister Stanisław Kalemba. Od pierwszej chwili zaistnienia Towarzystwo podejmowało wiele nowatorskich, cennych inicjatyw i rozpoczęło realizację wielu projektów pro społecznych. Piętnaście lat, jakie upłynęły, to dla Towarzystwa czas maksymalnie wykorzystany. W sobotę, 14 grudnia 2013 roku, byliśmy świadkami świętowania piętnastej rocznicy powołania w stolicy Wielkopolski Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego ustanowionego z okazji 200 rocznicy urodzin tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina i rzecznika pracy organicznej. Dzisiaj, dzięki działalności Towarzystwa, odnowienie legendy Hipolita Cegielskiego, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju jest faktem. (Na zdjęciu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisław Kalemba gratuluje Towarzystwu działalności i sukcesów)

Faktem jest także utworzenie przez Towarzystwo wspaniałej elity Polaków, przez realizację honorowej nagrody Złotego Hipolita dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, która od roku 2001 stała się już udziałem bez mała 100 Osobistości, wśród których są wybitni naukowcy, twórcy, politycy, duchowni, działacze społeczni. To wielki potencjał wzorców osobowych dla nowych pokoleń Polaków. Honorowa Nagroda Lidera Pracy Organicznej – to projekt Towarzystwa ukazujący organiczników codzienności, a projekt Młody Pozytywista – to inicjatywa adresowana do młodzieży podejmującej niecodzienne wyzwania w obszarze nauki, przedsiębiorczości, twórczości lub działalności społecznej.

Utworzony przez Towarzystwo fundusz stypendialny od lat na miarę możliwości Towarzystwa, wspomaga zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, głównie ze środowisk wiejskich. Towarzystwo systematycznie wspomaga i wspiera także materialnie wiele wydarzeń kulturalnych, sponsoruje pisarzy, poetów i artystów, tworzy elitę młodych pozytywistów

Dzięki staraniom Towarzystwa w Poznaniu został wzniesiony pomnik Hipolita Cegielskiego, a rok 2013 został ogłoszony Uchwałą Sejmu RP – Rokiem Hipolita Cegielskiego. W tym uroczystym roku Towarzystwo organizowało i brało udział w wielu wydarzeniach przypominających postać Hipolita Cegielskiego, wybitnego Wielkopolanina, patrioty i prekursora nowoczesnego polskiego przemysłu maszynowego, a zarazem człowieka renesansu – intelektualisty, nauczyciela, dziennikarza i organicznika. Towarzystwo współpracuje stale ze szkołami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego. Bierze czynny udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz społeczności poznańskiej i wielkopolskiej.(Na zdjęciu JE ks Prałat Jan Stanisławski gratulując Towarzystwu opowiedział o wartościach pracy organicznej)

Podczas rocznicowej uroczystości głos zabrał też Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, który podziękował wszystkich członkom Towarzystwa i jego sympatykom za skuteczna działalność i wspieranie, oraz zaprezentował wydaną okazjonalnie przez Towarzystwo książkę „Dekalog Pracy Organicznej”. Na zakończenie uroczystego spotkania Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wręczył wielu osobom szczególnie aktywnym w uczestniczeniu w obchodach Roku Hipolita Cegielskiego Pamiątkowe Medale .

Świętując XV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z uznaniem i szacunkiem, życzymy temu środowisku dalszych sukcesów, nowych projektów i nowych wyzwań. Współczesna Polska, ale i Europa i wreszcie cały świat podlegają wielkiej transformacji, przygotowując się na XXII wiek, na zderzenie z nieznanymi jeszcze ideami i technologiami. Dlatego każda inicjatywa obywatelska, a taką jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, musi być traktowana jako swoisty Think tank postaw obywatelskich, wzorców osobowych, oraz skutecznego działania na rzecz przyszłości. (g)

 


Narodowy Bank Polski
na 200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego
 

Narodowy Bank Polski włączył się w program obchodów Roku Hipolita Cegielskiego emitując serię monet kolekcjonerskich z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego. Są to monety: złota o nominale 200 złotych, srebrna o nominale 10 złotych i ze stopu nordic gold o nominale 2 złote.  Seria tych monet wzbudziła wielkie zainteresowanie kolekcjonerów. Tym większe, że  nie są to wielkie nakłady. Na przykład moneta złota o nominale 200 złotych, wybita została tylko w nakładzie 2500 sztuk. Można domniemywać, że po latach moneta ta będzie prawdziwym „białym krukiem” w obrocie kolekcjonerskim.Narodowy Bank Polski honorując pamięć o Hipolicie Cegielskim wraz z seria wymienionych wyżej monet z wizerunkiem słynnego Wielkopolanina, opublikował uzasadnienie dla tej emisji, przypominając sylwetkę Hipolita Cegielskiego. Poniżej publikujemy ten tekst autorstwa Przemysława Matusika za portalem Narodowego Banku Polskiego.

„Hipolit Cegielski (1813-1868) - wybitny poznański przemy¬słowiec, jeden z najbardziej zasłużonych polskich działaczy społecznych XIX w., propagator pracy organicznej. Współ-tworzył podstawy polskiej samoorganizacji i nowoczesnego życia gospodarczego w zaborze pruskim.

Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej. Uczęszczał do szkół w Trzemesznie i Poznaniu. Po studiach filologicznych w Berlinie został profesorem poznańskiego gimnazjum św. Marii Magdaleny, którego wcześniej był uczniem. Jednocze¬śnie uprawiał działalność naukową, wydając m in. rozprawę „O słowie polskim” (1842), a przede wszystkim „Naukę po¬ezji” (1845), kilkakrotnie wznawiany zarys teorii poetyckiej z bogatą antologią poezji polskiej. W 1846 r. w związku z rozbiciem rozległego niepodległościowego spisku, władze pruskie nakazały profesorom przeszukanie uczniowskich stancji. Cegielski odmówił, co spowodowało utratę posady. Jako głowa rodziny musiał znaleźć inne źródło utrzymania. Założył więc w Poznaniu sklep wyrobów żelaznych, który oferował m. in. proste maszyny rolnicze (pługi, radła, wozy). Z czasem przedsiębiorstwo Cegielskiego stało się największą w regionie fabryką maszyn rolniczych, produkującą nie tylko na rynek miejscowy, ale także dla Królestwa Polskiego i Rosji. Jego wyroby były nagradzane na wystawach przemysłowych w Prusach i za granicą.

Jednocześnie Cegielski angażował się nieustannie w działania o charakterze narodowym. W 1848 r. redagował „Gazetę Polską”, organ prasowy ruchu polskiego w Poznańskiem. W roku 1859 doprowadził do powstania „Dziennika Poznań¬skiego”, przez następne osiemdziesiąt lat jednej z czołowych gazet codziennych. Był filarem ruchu organizacyjnego w Wielkopolsce, jako wiceprezes przez lata kierował fak¬tycznie Towarzystwem Naukowej Pomocy, stał na czele Towarzystwa Przemysłowców i Centralnego Towarzystwa Gospodarczego. W 1857 r. znalazł się wśród członków zało¬życieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w 1861 r. przyczynił się do powołania pierwszej w Wielkim Księstwie Poznańskim spółki kredytowej.

W latach 60. XIX wieku stał się niekwestionowanym liderem społeczności polskiej w Poznańskiem. Już współcześni widzieli w nim nowoczesnego patriotę, człowieka, który potrafił z powodzeniem stawić czoła wyzwaniom swoich czasów.

Przemysław Matusik
(Źródło: Narodowy Bank Polski )

* * *

Wystawa „Labor Omnia Vincit”
życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin.


W związku z wyemitowaniem przez Narodowy Bank Polski kolekcjonerskich monet „200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego” z wizerunkiem tego legendarnego Wielkopolanina, w Poznaniu w dniu 22 listopada 2013 roku, staraniem Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego została otwarta wystawa pod nazwa „Labor  Omnia Vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w  200 rocznicę urodzin”.

W czasie inauguracji tej wyjątkowej wystawy przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego zaprezentowali nowe monety kolekcjonerskie z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego, czym wzbudzili oczywiście wielkie zainteresowanie. Zebrana publiczność wyrażała też wielkie uznanie dla NBP za tak spektakularne  zaangażowanie się Narodowego Banku Polskiego w program obchodów Roku Hipolita Cegielskiego. Emisja kolekcjonerskiej serii złotych 200-złotówek, srebrnych 10-złotówek i 2-złotówek wykonanych ze stopu nordic gold to wielkie wydarzenie nie tylko dla kolekcjonerów w Wielkopolsce, ale dla numizmatyków z całego świata. (g)

 

 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem