61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Godność Lidera Pracy Organicznej dla wielkopolskiego architekta

Siedziba poznańskiego oddziału S.A.R.P, w Poznaniu, na Rynku Starego Miasta, w dniu 12 lutego 2009 roku była miejscem uroczystego uhonorowania Andrzeja J. Nowaka – znakomitego wielkopolskiego architekta – Godnością Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetką Honorowego Hipolita. Wyróżnienia te Andrzejowi J. Nowakowi przyznała Kapituła Honorowego Hipolita, działająca w strukturach Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w uznaniu całokształtu dotychczasowej działalności zawodowej i społecznej Laureata. Na uroczystość wręczenia Laureatowi wyróżnień przybyli licznie koledzy-architekci, a także zaproszenie wszyscy byli wojewodowie poznańscy pod których kierownictwem pracował Andrzej J. Nowak, w czasie kiedy zajmował kluczowe stanowisko Głównego Architekta Wojewódzkiego. ( Na zdjęciu Andrzej J. Nowak w chwilę po otrzymaniu wyróżnień. Foto: THC )

Wręczenia Laureatowi Dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita doskonal Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król w towarzystwie przedstawicieli Kapituły oraz Towarzystwa.

Andrzej J. Nowak urodził się 12 lutego 1949 roku w Szamotułach. W 1966 roku zdał maturę w szamotulskim Liceum Ogólnokształcącym im. księdza Piotra Skargi. W latach 1966 - 1971 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie 18 października 1971 roku obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.

W grudniu 1971 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Poznaniu w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt - Poznań". W 1980 roku Andrzej J. Nowak projektem dużego hotelu w Borowcu - zimowej stolicy Bułgarii, rozpoczął prace projektowe zagranicą, a w lipcu 1988 roku Andrzej J. Nowak rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na stanowisku Głównego Architekta Wojewódzkiego. Kierował kolejno pracą wydziałów: Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1988), Budownictwa Urbanistyki i Architektury (1988 - 1990), Gospodarki Przestrzennej (1990 -1998), Architektury i Budownictwa (1999 - 2002) i Rozwoju Regionalnego (2002 - 2006).

( Na zdjęciu: w siedzibie poznańskiego S.A.R.P pamiątkowa fotografia na zakończenie uroczystości wręczenia Andrzejowi J. Nowakowi przyznanych mu wyróżnień. W pierwszym rzędzie między kolegami-architektami siedzi Laureat, za nimi Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król – trzeci od lewej, oraz zaproszeni goście, a wśród nich wszyscy byli wojewodowie poznańscy oraz przedstawiciele S.A.R.P i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: THC )


Uroczystości w 140 rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego

W niedzielę 30 listopada 2008 roku, w 140 rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego poznańska Fara zapełniła się członkami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prezydentem Towarzystwa – dr Marianem Królem na czele, sympatykami tej organizacji społecznej, przedstawicielami Zakładów Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego oraz mieszkańcami Poznania, przybyłymi aby wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji Hipolita Cegielskiego. Szczególnym, honorowym uczestnikiem uroczystości była prawnuczka Hipolita Cegielskiego – pani Zofia Cegielska-Doerfer. Punktualnie o godzinie 12.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta upamiętniająca rocznicę zgonu Hipolita Cegielskiego, wybitnego Polaka, Wielkopolanina, rzecznika pracy organicznej i prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego. Mszę Świętą poprowadził ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, który w okolicznościowej homilii szeroko omówił i przypomniał postać Hipolita Cegielskiego nawiązując do współczesności, do odradzającego się etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra.

Po Mszy Świętej zgromadzenie udali się do krużganka przy Farze, gdzie nastąpiło osłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać Hipolita Cegielskiego. Odsłonięcia tablicy dokonała prawnuczka Hipolita Cegielskiego – pani Zofia Cegielska-Doerfer w asyście prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla oraz przedstawiciela zakładów im. H. Cegielskiego. Piękna tablica, ufundowana wspólnie przez Towarzystwo i zakłady im. H. Cegielskiego jest dziełem wybitnego artysty poznańskiego – Krzysztofa Jakubika, który także był obecny podczas uroczystości. Odsłonięcie tablicy oraz przebieg całej uroczystości notowały miejscowe media, radio i telewizja.


Profesor Gerard Labuda o Hipolicie Cegielskim...

„Przypominanie dzisiaj legendy Hipolita Cegielskiego, przywoływanie jego postaci, co czyni Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego budując mu pomnik w Poznaniu, jest przedsięwzięciem chwalebnym i godnym najwyższego uznania. Wbrew temu, co mogą sądzić niektórzy, idee Hipolita Cegielskiego współcześnie stają się znowu aktualne. Wszak w nowej epoce cywilizacyjnej i technologicznej XXI wieku stajemy przed problemem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego świadomego swojej roli i znaczenia w coraz bardziej otwartym świecie różnych kultur.” – mówi profesor Gerard Labuda. Udajemy się na spotkanie z Profesorem.

Spotkanie z profesorem Gerardem Labudą (93 l.), nestorem polskich historyków jest wielkim przeżyciem intelektualnym. Kiedy odwiedzam Starego Pana w jego domu w Poznaniu, od razu otacza mnie atmosfera niezwykłej pracowni naukowej. Tysiące książek wypełniające regały wokół ścian od podłogi do sufitu, nasycają gabinet Profesora zapachem uniwersyteckiej biblioteki, wprowadzają w nastrój wielkiej przygody naukowej, wzbudzają respekt wobec dzieła dokonanego przez Profesora. Jest słoneczny, jesienny, październikowy dzień 2008 roku. Profesor Gerard Labuda wita mnie w ogródku przed swoim domem i zaprasza do wnętrza. Jestem w Jego gabinecie ponownie po kilku latach. Nie zmieniło się tu nic. Przy oknie otwarty blat sekretarzyka, na nim tak jak zawsze, stale ta sama od dziesiątków lat maszyna do pisania, a wokół książki, książki, książki.

Celem mojej wizyty jest rozmowa z Profesorem o Hipolicie Cegielskim, którego legenda odradza się współcześnie przypominając o pięknej idei pracy organicznej, będącej warunkiem sine qua non tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego XXI wieku. Profesor, który jak nikt inny zna epokę w jakiej żył i działał Hipolit Cegielski, jest klasycznym wzorem realizacji ideałów tamtego XIX-wiecznego organicznika.

Co dzisiaj, w roku 2008 Profesor myśli o tych ideałach?

„Jeżeli chodzi o działalność Hipolita Cegielskiego – mówi – to bardzo ważne jest usytuowanie tej działalności na tle dziejowym w Wielkopolsce, w połowie XIX wieku. Otóż po utracie niepodległości Polski, w Wielkim Księstwie Poznańskim, ale i w całym kraju, wytworzyły się dwie przeciwstawne ideologie. Jedna, którą można nazwać powstańczą, prowadziła od katastrofy do katastrofy: powstanie kościuszkowskie wykreśliło Polskę z mapy Europy; powstanie styczniowe wywołało autonomię Królestwa Kongresowego i spowodowało upadek wielkiej własności; było jeszcze powstanie poznańskie, które też miało określony wpływ na wytworzenie się określonej sytuacji. Druga ideologia, jaka wytworzyła się w obiektywnych warunkach narzuconych przez państwo pruskie, wskutek reform – utworzenie samorządu miejskiego i uwłaszczenie wsi – wyniosła zupełnie nowe warstwy społeczne, gotowe do decydowania o tym, co ma się dziać.

Kiedy naród traci instytucje państwowe, to wtedy zaczyna tworzyć instytucje narodowe, które mają zastąpić to, co wykonywało państwo. Państwo pruskie w którym ówcześnie znajdowała się Wielkopolska było wrogo nastawione i realizowało kurs wybitnie antypolski. Wobec tego rozumni ludzie stwierdzili, że kształtując zamiary na siły, należy podjąć działania, które by tworzące się dopiero społeczeństwo wprowadziły na wyższy poziom samodzielności politycznej, społecznej i kulturalnej. W tym kierunku poszło kilku ludzi: Karol Libelt, Maciej Mielżyński, Maksymilian Jackowski i Hipolit Cegielski. Dzięki Libeltowi powstało Towarzystwo Pomocy Naukowej i system stypendialny dla pragnącej studiować młodzieży, Mielżyński powołał Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a Jackowski w środowisku wiejskim tworzył Kółka Rolnicze. Przypominając to, nie można nie podkreślić roli Kościoła i jego wpływu na odrodzenie się społeczeństwa w Wielkopolsce. Hipolit Cegielski wystąpił z własną koncepcją włączenia w strumień odrodzenia narodowego inteligencji i skłonić ją do odejścia od ideologii powstań, które zresztą nie miałyby żadnych szans, a natomiast skoncentrować ją na pracy od podstaw. Uznawał pracę organiczną za najlepsze narzędzie tworzenia społeczeństwa rozumnego, aktywnego, znającego swoje miejsce. W tym kierunku Hipolit Cegielski działał. Jednak jego działalność należy widzieć w znacznie szerszym kontekście. Otóż, o czym zwykle zapomina się, Hipolit Cegielski przez to, że stworzył fabrykę, powołał do życia klasę robotniczą, przyczyniając się w ten sposób do utworzenia w Wielkopolsce obok warstwy inteligencji mieszczańskiej, nową warstwę społeczną, świadoma swojej roli i znaczenia. Warstwa ta, jak pokazała przyszłość, okazała się bardzo aktywna w procesie odradzania narodowego...

Tak więc postać Hipolita Cegielskiego, jak z tego wszystkiego wynika, wpisuje się w bardzo szerokie spektrum dziejów nie tylko Wielkopolski, a jego działalność wykracza daleko poza sferę gospodarczą.

Panie Profesorze, dziękuję za wypowiedź
Andrzej SaskiWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem