61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Gala Złotych Hipolitów 2019
pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

07.10.2019

Z wielką satysfakcją możemy poinformować, że podobnie jak w roku 2018, tegoroczna Gala Złotych Hipolitów, została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. Patronat Honorowy Głowy Państwa Polskiego nad wydarzeniem jakim jest uhonorowanie Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej Statuetką Złotego Hipolita, jest dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz dla Laureatów wielkim zaszczytem. Jest także dowodem na to, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej autorytetem Głowy Państwa wspiera ideały pracy organicznej, pozytywistyczny etos pracy dla dobra wspólnego, dla rozwoju naszego Państwa.

Wielkopolscy pozytywiści-organicznicy zgrupowani w środowisku Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyrażają wielką wdzięczność dla Pana Prezydenta za Patronat Honorowy nad Galą Złotych Hipolitów. Za to, że już po raz drugi Gala ta może odbywać się w atmosferze szczególnej życzliwości Głowy Polskiego Państwa do wskazywania przez Kapitułę Złotego Hipolita Osobistości, które mogą być wzorcami  przede wszystkim dla młodego pokolenia Polaków. Wzorcami patriotyzmu, wzorcami skutecznej i rzetelnej pracy, wzorcami tworzenia nowych wartości prospołecznych, ale też wartości ogólnoludzkich, we wszystkich obszarach życia: w nauce, kulturze, sztuce, w życiu społecznym i wszędzie tam, gdzie tworzy się dobro, gdzie tworzy się wspólnota ludzka nowej epoki. Tegoroczna uroczystość wręczenia Statuetek Złotego Hipolita i nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej Laureatom roku 2019 odbędzie się w dniu 26 października 2019 roku, o godzinie 13.00 tradycyjnie w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tej historycznej Auli uniwersyteckiej społeczności przedstawią się tegoroczni Laureaci. Siedem wybitnych, zasłużonych Osobistości, które do Honorowej Nagrody Złotego Hipolita nominowała Kapituła Złotego Hipolita pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, dr. hc, rektora Politechniki Poznańskiej, wielkopolskiej sławnej uczelni technicznej o 100-letniej tradycji.

Wśród Laureatów Złotego Hipolita 2019 są: Prof. Jan Englert - aktor, reżyser, pedagog, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie; JE ks. bp dr Zdzisław Fortuniak - Biskup Senior Archidiecezji Poznańskiej; Prof. zw. Józef Garbarczyk - naukowiec, pedagog, założyciel Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie; Prof. zw. Andrzej Korzeniowski - chemik i towaroznawca, nauczyciel akademicki, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu; Paweł Kuszczyński - ekonomista, poeta, literat, długoletni Prezes Związku Literatów Polskich Oddziału w Poznaniu;  Prof. zw. Józef Petruk - artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Teresa Zarzeczańska-Różańska wybitna pływaczka, zdobywczyni Kanału La Manche, wielokrotna mistrzyni i rekordzistka Polski w pływaniu – Poznań.

Każda z tych Osobistości legitymuje się takimi swoimi życiowymi, społecznymi i naukowymi dokonaniami, oraz taką postawą patriotyczną i wartościami moralnymi, że może i powinna być wzorem dla młodej generacji Polaków. Wzorem pracy i wzorem postaw. Każda z tych Osobistości trwale zapisała się Złotymi Zgłoskami w obszarze Jej działalności. W kulturze, lub nauce, literaturze lub sporcie, w sztuce lub działalności społecznej. Teraz powiększą Księgę bez mała 150 Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, które w okresie ostatnich 19 lat zostały uhonorowane nagrodą Złotego Hipolita i stanowią punkt odniesienia dla współczesnych Polaków w całej sferze naszego życia. Przy okazji corocznej uroczystości wręczania Złotych Hipolitów, dziękujemy im za to wszystko, co podarowali Polsce i polskiemu społeczeństwu, dziękujemy im za ich pracę, za ich patriotyzm, za ich oddanie w służbie Narodu.

Tegoroczna uroczystość wręczenia Statuetek Złotego Hipolita, podobnie jak uroczystość w roku 2018 odbywa się pod wysokim Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Patronat Prezydenta, Głowy Państwa Polskiego to wielki zaszczyt dla Laureatów i dla tych, którzy tych Laureatów wyłonili. Ale to także wielkie zobowiązanie: upowszechniać szczytne zasady pracy i oddania naszej Ojczyźnie. Tegoroczni Laureaci dowiedli swoim życiem, że stanowią tego wzorzec.

 
 


Minister Inwestycji i Rozwoju
Jerzy Kwieciński z wizytą
w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego… 

06.07.2019

…4 lipca 2019 rok, do siedziby Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zawitał Minister Inwestycji i Rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Wizyta ta przerodziła się w interesujące spotkanie dotyczące działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, czym minister Kwieciński był bardzo zainteresowany, sam z kolei informował prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla i przybyłych na spotkanie przedstawicieli  przedsiębiorców o działaniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Po części roboczej spotkania, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskegom – dr Marian Król odznaczył ministra Jerzego Kwiecińskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” w uznaniu jego pracy na rzecz przyspieszonego rozwoju naszego kraju. W podziękowaniu za to wyróżnienie minister Jerzy Kwieciński wpisał w Księgę Pamiątkową:” Z największym podziękowaniem dla Pana prezydenta dr Mariana Króla i dla całego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za skuteczne promowanie pracy organicznej i działania na rzecz rozwoju gospodarki. Jestem wielce zobowiązany za uznanie dla mnie, które uważam – jest uznaniem dobrego dzieła mojego resortu i całego rządu”. (Na zdjęciu spotkanie z ministrem Jerzym Kwiecińskim. Od lewej Dominik Górny – Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dr Marian Król – prezydent Towarzystwa, minister Jerzy Kwieciński, Mariusz Paplaczyk o Fili Sus ).

Oczywiście, jak zwykle przed odznaczaniem Medalem ”Labor Omnia Vincit”, wygłaszana jest okazjonalna laudacja na temat laureata. Laudację na rzecz ministra Jerzego Kwiecińskiego przygotował i wygłosił Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Poniżej zamieszczamy pełny tekst tej laudacji.

”Szanowny pan
Jerzy Kwieciński
minister Inwestycji i Rozwoju

Praca organiczna to jeden z najbardziej uniwersalnych drogowskazów dla współczesnej kultury, życia gospodarczego, społecznego i obywatelskiego. Pozwala odwoływać się do trwałych wartości, które stanowią o tożsamości środowisk lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Co więcej, działania znajdujące swoją tożsamość w etosie pracy organicznej gwarantują ciągły rozwój społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce. Takie też wartości są motywem i sukcesem działań Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które od ponad 20 lat jest uznawane za czołową instytucję upowszechniającą idee pracy organicznej na obszarze całego Naszego kraju.  (Na zdjęciu minister Jerzy Kwieciński prezentuje Dyplom Madalu  „Labor Omnia Vincit” w chwilę po dekoracji).

Inwestowanie w siebie, w tradycje pokoleniowe oraz w wiedzę przyspieszającą rozwój cywilizacji stanowi o sile Polskiego Narodu i umacnia jego pozycję na arenie międzynarodowej. Skoro zaś o inwestycji i rozwoju mowa – Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pragnie dziś uhonorować Ministra Inwestycji i Rozwoju, Pana Jerzego Kwiecińskiego. 

W dniu 4 lipca 2019 roku Znakomita Osobowość Pana Jerzego Kwiecińskiego zostaje uhonorowana jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla liderów różnych środowisk – Srebrnym Medalem ”Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża”. Jest to wyraz najwyższego uznania dla Jego działalności społecznej, obywatelskiej i zawodowej.

Nade wszystko Medal ten podkreśla ciężar gatunkowy pracy pro bono na rzecz Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin aktywności Pana Ministra jak:

1.    tematy związane z prowadzeniem spraw z zakresu finansowania z budżetu programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA,
2.    sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego,
3.    kwestie dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach ministerstwa procesu decyzyjnego w UE.

Szacunek do tradycji polskiej państwowości w kontekście Pana Ministra jawi się jako klucz do zrozumienia i dostrzeżenia efektów Jego działań, szczególnie w zakresie koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia rozwoju kraju 2007-2015 i Narodowa strategia spójności 2007-2013). To właśnie za nią Pan Minister był bezpośrednio odpowiedzialny. Podobnie zresztą jak za negocjacje z Komisją Europejską.

Wszystko to pretenduje Pana Ministra do uzyskania Godności Laureata Medalu „Labor Omnia Vincit”. Niech ten Medal, wręczony w małej ojczyźnie pracy organicznej – Wielkopolsce, będzie wielkim dowodem na wartość działań ministerialnych, które mają realne przełożenie na praktykę życia w społecznościach lokalnych. W nich zaś niech Pan Minister ma rzetelne i efektywne wsparcie – życzy tego Środowisko Wielkopolskich Organiczników skupione wokół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego” (Informacja własna).

(Foto: Hieronim Dymalski ).       


Walne Zebranie Członków
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
określiło kierunki działania na 2019 rok… 

29.05.2019

W sobotę, 25 maja 2019 roku w Poznaniu  odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie, podczas którego dokonano oceny działalności Towarzystwa w roku 2018 oraz nakreślono program działań na rok 2019. Zarówno omówienie ubiegłorocznej działalności Towarzystwa, jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, spotkały się z pełnym uznaniem wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu członków Towarzystwa. Tak samo z aplauzem spotkała się podjęta Uchwała obejmująca dotychczasowe osiągnięcia Zarządu Towarzystwa pod kierownictwem Prezydenta dr Mariana Króla, jak i wyjątkowo bogaty plan działań na rok 2019. Z Uchwały tej wynika, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które obchodzi 20 rok swojej działalności, z roku na rok tę działalność poszerza i ubogaca o nowe projekty, rozwija sieć kontaktów i współpracy z organizacjami społecznymi  i instytucjami, rozbudowując i utrwalając zasady pracy organicznej w przeróżnych formach, upowszechniając wielkopolska legendę Hipolita Cegielskiego, jako wzorzec patriotycznej pracy dla wspólnego dobra.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nie ogranicza swojej działalności tylko do Wielkopolski, ale coraz wyraźniej upowszechnia ideały pracy organicznej na cały kraj, a nawet poza granice Polski, nagradzając Osobistości i instytucje oraz firmy akceptujące propozycje i projekty Towarzystwa. Takie wyróżnienia jak wyróżnienie Godnością Lidera Pracy organicznej, Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej powiązane ze Statuetkami Honorowego Hipolita i Złotego Hipolita, Medale „Labor Omnia Vincit” – srebrne i złote, Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego, patriotycznie nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, są już wyróżnieniami prestiżowymi.

Także podczas Walnego Zebrania wiele Osobistości zostało uhonorowanych wspomnianymi wyróżnieniami w uznaniu ich działalności. Oto lista Laureatów:

 Medal Młodego Pozytywisty
otrzymali: Maciej Łobza, Prezes Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, tłumacz z języka angielskiego, współorganizator konferencji Przedsiębiorców Katolickich „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”; Krzysztof Przybylski, przedsiębiorca, właściciel „Napiwek Pub” w Poznaniu, po zakończeniu studiów podjął działalność w obszarach IT.

Srebrny Medal Labor Omnia Vincit: Ireneusz Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska; Prof. Ryszard Kowalczyk, kierownik zakładu dziennikarstwa UAM, profesor zwyczajny; Dr Dariusz Grzybek, Prezes Zarządu Fundacja Zakłady Kórnickie, Przewodniczący Rady Fundacji Uni–Terra; Przemysław Miłosz, Ambasador Fundacji Santander Bank Polska S.A.

Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego: Jest ich obecnie tylko 28 sztuk. Statuetka nazwana imieniem Paderewskiego stworzona została z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego chce w ten sposób upamiętnić postać tego wybitnego męża Stanu, artysty, Wielkiego Patrioty. Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego otrzymali: Ewa i Maksymilian Bukowian, przedsiębiorcy, FIRMA MAKROPOL. Pan Maksymilian Bukowian to Prezes Zarządu firmy; Prof. Andrzej Korzeniowski, Rektor Wyższej Szkoły Logistyki.

Statuetka Honorowego Hipolita wraz z Godnością Lider Pracy Organicznej. Statuetka Honorowego Hipolita – prestiżowe wyróżnienie wiąże się z otrzymaniem godności „Lidera Pracy Organicznej”. Są już dwa tomy książki o nich, począwszy od 2002 roku, gdy pierwszym laureatem Statuetki został doktor Jan Kulczyk. Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 2019, Godność Lidera Pracy Organicznej otrzymali: Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAeM w Poznaniu; Dr hab. med. Szczepan Cofta, dyrektor naczelny szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Medale XX-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego otrzymali: Prof. Józef Orczyk; Andrzej Fromberg; Andrzej Stepczyński; Jan Wesołowski.

Na zakończenie Walnego Zebrania uczestnicy- członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dokonali wyboru nowych władz Towarzystwa na lata 2019 -2024.

Zarządem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wybrani zostali: dr Marian Król – prezydent THC; Prof. Tadeusz Wallas –  pierwszy wiceprezydent; Ryszard Szulc  –  wiceprezydent; Filip Suś  – wiceprezydent; Wojciech Jankowiak – wiceprezydent; Dominik Górny  –  sekretarz ; Marek Nowak  – członek Prezydium; Mariusz Paplaczyk  – członek Prezydium; Ireneusz Vowie  - członek Prezydium.

Członkowie Prezydium: Jacek Bielaczyk; Michał  Ciszak; Edmund Dudziński; Zdzisław Kowalski; Sławomir Lechna; Lesław Lenartowicz; Jacek Witkowski.

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Karoń – przewodniczący; Tadeusz Kuraś  – wiceprzewodniczący; Łukasz Dembski – sekretarz; Ireneusz  Antkowiak  – członek; Andrzej Stępczyński – członek.

Na zakończenie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, tradycyjnie, jak każdego roku, uczestnicy Zebrania - Laureaci wyróżnień zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolitas Cegielskiego - dr Marianem Królem oraz z członkami Zarządu THC.

Autor zdjęć: Hieronim Dymalski.


 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem