61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Powiatowa inauguracja
roku szkolnego w Złotowie
z Hipolitem Cegielskim w tle...


1 września 2016 roku, w historycznym Złotowie - za datę powstania miasta uznaje się rok 1370 – dokładnie o godzinie 11.00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie  odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 połączona z nadaniem imienia Hipolita Cegielskiego szkołom zrzeszonym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nieposiadającym jeszcze patrona. (Na zdjęciu: Od lewej – Zofia Cegielska-Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego oraz dr Marian Król - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w chwilę po przybyciu na uroczystość w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie )

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego w złotowskich szkołach było wydarzeniem szczególnym, zamykającym trwające ponad rok starania o wybranie i nadanie tym szkołom, które dotąd nie miały patrona, taką właśnie postać. Jak wspomina dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Andrzej Hencel, decyzja w sprawie wyboru patrona dla szkół nie była łatwa, ponieważ zgłaszano wiele kandydatur. W rezultacie jednak uznano, że patronem szkół będzie Hipolita Cegielski, historyczna, legendarna  postać Wielkopolski.  I tak się też stało.(Na zdjęciu: tablica z wizerunkiem Hipolita Cegielskiego i inskrypcją Jego przesłania, ufundowana złotowskim szkołom na pamiątkę nadanie szkołom w Złotowie imienia Hipolita Cegielskiego.)

Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja w sprawie szkól zrzeszonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, całemu procesowi nadawania szkołom imienia Hipolita Cegielskiego prawną procedurę zatwierdziła  Uchwała Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku. Ten ważny, mądry i dalekowzroczny dokument Rady Powiatu z satysfakcją poniżej publikujemy.

UCHWAŁA Nr XXV/150/2016
Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie


Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.814) oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogól-nokształcącego, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego technikum, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej zasadniczej szkoły zawodowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznej szkoły policealnej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4, 5A, 5B i 5E do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku, Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2016 roku nadaje się Technikum Nr 1 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Złotowie, Szkole Policealnej dla Młodzieży w Złotowie, III Liceum Ogólnokształcącemu w Złotowie, Technikum Nr 3 w Złotowie, Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jastrowiu, Technikum Nr 1 w Jastrowiu, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jastrowiu, imię Hipolita Cegielskiego.

§ 2. Ustala się pełne nazwy szkół, o których mowa w § 1 w następującym brzemieniu:
1.    „Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
2.    „Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie’,
3.    „ Szkoła Policealna dla Młodzieży im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
4.    „ III Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
5.    „ Technikum Nr 3 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
6.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Złotowie”,
7.    „ I Liceum Ogólnokształcące im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
8.    „ Technikum Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”,
9.    „ Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu”.Więcej

Książe Kościoła
Ks Zenon Kardynał Grocholewski
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”


W dniu 4 sierpnia 2016 roku, Jego Eminencji ks. Zenonowi Kardynałowi Grocholewskiemu, w Jego poznańskiej rezydencji. w godzinach popołudniowych oficjalną wizytę złożyli. przedstawiciele Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, aby przekazać Dostojnemu Gospodarzowi przyznaną Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Samorząd Terytorialny reprezentował Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  – Wojciech Jankowiak, natomiast Towarzystwo, którego ks. Zenon Kardynał Grocholewski jest Członkiem Honorowym – reprezentowali: prezydent Towarzystwa - dr Marian Król oraz lider Młodych Pozytywistów w Towarzystwie i członek Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny. (Na zdjęciu: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak dekoruje JE ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego Odznaką Honorową :Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Foto archiwum )

Jego Eminencja. Ks. Zenon Kardynał Grocholewski serdecznie powitał przybyłych i wyraził wielkie zadowolenie z przyznanego Mu wyróżnienia. Z uwagą i wzruszeniem wysłuchał tez uzasadnienia przyznania Mu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jakie wygłosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak. Stwierdził on między innymi, że ks. Zenon Kardynał Grocholewski pełniąc ( do czasu przejścia na emeryturę)  obowiązki Prefekta Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego przy Stolicy Apostolskiej, podczas Jego licznych wieloletnich kontaktów z uczelniami katolickimi na świecie, zawsze i wszędzie przypominał o Ojczysty kraju, opowiadał o Polsce i jej kulturze podczas okazjonalnych wykładów, a sam fakt, że w Stolicy Apostolskiej doszedł do wysokiego stanowiska Prefekta Kongregacji, był odbierany jako przejaw polskiej wysokiej kultury chrześcijańskiej. Dlatego też przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z inicjatywy samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego i wielkopolskich organiczników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  -  Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Jego Eminencji jest skromnym uznaniem trudnego do przecenienia wkładu Kardynała -Wielkopolanina -  w Polską Kulturę.(Na zdjęciu: Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” ) Więcej

Honorowe Odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
otrzymali czołowi działacze
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Dzień 1 czerwca 2016 roku zapisał się w historii Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, jako kolejny, ważny  epizod podkreślający rolę, jaką współcześnie odgrywa ta organizacja wielkopolskich organiczników, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji postaw społecznie pozytywnych, kreowania wzorców osobowych i realizacji projektów pro społecznych. Tego dnia, w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w historycznym gabinecie rektorów tej  znakomitej polskiej uczelni, odbyła się kameralna uroczystość wręczenia czołowym działaczom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Odznak Honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznanych im przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr hab. Piotra Glińskiego, wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Dr Marian Król – twórca i prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Dominik Górny – członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  odznaczonym wręczał wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak w obecności Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab.  Bronisława Marciniaka. (Na zdjęciu od lewej wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, dekoruje prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”)Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem